ഞങ്ങളെ വിളിക്കൂ : +919820043512
anishvorap@yahoo.com
45MM 3 Start With Tamper Evident Ring

45MM 3 Start With Tamper Evident Ring

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം:

 • തരം Caps
 • മെറ്റീരിയൽ Plastic
 • രൂപപ്പെടുത്തൽ മോഡ് Round
 • കാഠിന്യം
 • Click to view more
X

45MM 3 പങ്ക വ്യക്തമായ റിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ആരംഭിക്കുക വിലയും അളവും

 • 100000

45MM 3 പങ്ക വ്യക്തമായ റിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ആരംഭിക്കുക ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകൾ

 • Plastic
 • Round
 • Caps

45MM 3 പങ്ക വ്യക്തമായ റിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ആരംഭിക്കുക വ്യാപാര വിവരങ്ങൾ

 • 1000 ആഴ്ചയിൽ
 • 1 ആഴ്ച
 • ഓൾ ഇന്ത്യ

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം

45 എംഎം 3 ടാംപർ എവിഡന്റ് റിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ആരംഭിക്കുക
വാങ്ങൽ ആവശ്യകത വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക
ഇ - മെയിൽ ഐഡി
മൊബൈൽ നമ്പർ.

Plastic Bottle Cap മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾBack to top